Klauzula Prywatności

Ochrona Danych Osobowych

  1. Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji Stron i realizacji umowy, w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy.
  2. Strony oświadczają, że są zobowiązane uwzględniać wymogi określone w obowiązujących przepisach, w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.

Dane osobowe osób, o których mowa w § 7, a w szczególności będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy w przypadku, gdy w ramach realizacji niniejszej Umowy doszłoby do powierzenia danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej „RODO”) Strony zobowiązują się podpisać na podstawie art. 28 RODO umowę powierzenia danych osobowych określającą warunki powierzenia, w szczególności cel oraz zakres przetwarzanych danych osobowych.

Za dane osobowe z naszej strony odpowiada Jerzy Czaplejewicz.