Zamawiający:
Nazwa firmy: Instytut Badań i Nowych Technologii Sp. Z o.o.

Adres: ul. Grzybowska 87 , 00-844 Warszawa

NIP: 701-045-67-68
REGON: 360413246
Mail: eco4life@n-s.pl
Adres składania ofert i realizacji zamówienia:
ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 /I / L-UW.PL/ Dz.C1/ F4b/2019

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA

Tunel aerodynamiczny.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji wraz z dokumentacją oraz zbudowanie tunelu aerodynamicznego ciągłego działania umożliwiającego prowadzenie badań aerodynamicznych modeli i obiektów rzeczywistych obszarów o strategicznych kierunkach badawczych w projekcie LIFE-UrbanWind.PL takich jak :

 • środowisko:
 • badania środowiskowe odporności elementów i konstrukcji na wiatr
 • energia i jej zasoby :
 • badania aerodynamiczne innowacyjnych elektrowni wiatrowych umożliwiających generowanie energii elektrycznej
 • badanie aerodynamiczne elementów elektrowni wiatrowych, a w tym przede wszystkim jednostek napędowych ( wirników, wiatraków, płetw pędników, profili, skrzydeł, etc. )
 •  badanie aerodynamiczne bloków energetycznych

1.a. Tunel aerodynamiczny powinien posiadać następujące parametry :
a. obieg zamknięty lub otwarty z zamkniętą przestrzenią pomiarową o średnicy 200 cm i długości 6 – 6,5 metra.
b. czynnik roboczy : powietrze.
c. rodzaj pracy : praca ciągła.
d. Strumień powietrza w przestrzeni pomiarowej względnie równorodny ze współczynnikiem turbulencji podłużnej do około 2%.
e. Prędkość strumienia powietrza w przestrzeni pomiarowej nie mniejsza niż : 25 m/s ( 90 km/h )
f. Przepływ powietrza wytwarzany jest przez wentylator / wentylatory napędzany silnikiem elektrycznym z płynną regulacją obrotów zasilanych z sieci 3 fazowej 380 V / 240 V AC 50 Hz lub zespołu prądotwórczego.

1.b. Konstrukcja i oprzyrządowanie kontrolno – pomiarowe tunelu powinny umożliwiać następujące rodzaje działalności :
a. pomiary sił i momentów.
g. pomiary rozkładu ciśnienia.
h. rejestrację mierzonych parametrów.
i. wizualizację mierzonych parametrów.
j. wizualizację opływu badanych obiektów i kształtów.
k. wysoka dostępność przestrzeni pomiarowej.
l. łatwość montażu i mocowania badanych modeli, elementów i konstrukcji w przestrzeni pomiarowej.
m. możliwość stosowania i montażu przegród umożliwiających generowanie prawidłowego profilu prędkości przepływu powietrza.

*obieg zamknięty jako opcja w przypadku jeżeli lokalizacja miejsca instalacji umożliwi budowę tunelu o obiegu zamkniętym
*w przypadku jeżeli silnik/silniki napędzające wentylator/wentylatory będą pobierać moc większą niż obecny przydział mocy dla lokalu w którym będzie zainstalowany tunel aerodynamiczny, wówczas zespół silników napędzających wentylatory musi posiadać własny, niezależny , autonomiczny system zasilania ( zespół prądotwórczy – agregat ) o własnej mocy umożliwiający zasilanie silników napędzających wentylatory.

2. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM:

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym a Realizującym ofertę w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( zał 2)

3.KRYTERIA OCENY OFERT

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

4. KRYTERIA OCENY

 • Cena brutto 60pkt
  ◦ Liczbę punktów uzyskanych przez Zleceniobiorcę oblicza się wg wzoru:
 • P = Cn / Cof b x 60, gdzie:
 • P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
 • Cn – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
 • Cof b. – cena brutto oferty badanej
 • 60 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium
 • Zbieżność oferty z założeniami technicznymi 10 pktKryterium 0/1 TAK 10 pkt NIE 0 pkt
  * Czas realizacji zamówienia 20 pkt
 •  P = Cn / Cof b x 20, gdzie:
 • P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
 • Cn – najkrótszy czas realizacji zamówienia
 • Cof b. – czas danego oferenta
  ◦ 10x ( najkrótszy okres dostawy w dniach w badanej ofercie)
 • Poszanowanie środowiska naturalnego przez producenta 10 pktKryterium 0/1 TAK 10 pkt NIE 0-pkt

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od upływu terminu składania oferty.
Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Realizujacym ofertę który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem merytorycznym, zostanie zastosowane kryterium rozstrzygające, tj. wybór oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i klimat w rozumieniu nie 0/1 ale faktycznych działań (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu, stosowanie zielonych zachowań na co dzień etc.).

5. PRZYGOTOWANIE OFERTY

 • Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
 • Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.)dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu
 • Zamawiający dopuszcza ofertę częściową ( na wybrane pozycje sprzętu)
 • Oferty do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 • W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

6. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY
6.1 TERMIN składania oferty : Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby projektu wskazanej przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert tj. Warszawa , Wał Miedzeszyński 438/2 lub jej przekazanie drogą mailową na adres mailowy wskazany na górze oferty tj.ecoforlife@n-s.pl
6.2 Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2019r. o godz. 16:00

7. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY- POWIADOMIENIE OFERENTÓW
7.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty
7.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów
7.3 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskaznym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

8. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Podpisanie umowy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyboru Oferenta
2. Termin realizacji umowy zgodnie z terminem podanym w tym punkcie przez oferenta.

KONTAKT do ZAMAWIAJĄCEGO
Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udziela: Jerzy Czaplejewicz : tel.: +48 781-747-077 , e-mail: jc@eco4life.pl

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy – link
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – link
Załącznik nr 3 Oświadczenie poszanowaniu środowiska naturalnego – link