Zamawiający:
Nazwa firmy: GroMar Sp. z o.o.

Adres: ul. Tuszyńska 98, 93-305 Łódź

NIP: 725-16-36-609
REGON: 471628860
Mail: ecoforlife@n-s.pl
Adres składania ofert i realizacji zamówienia:
ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/G/L-UW.PL/Dz.D2/F3/2019 z dnia 23.10.2019

Zamawiający, realizując projekt LIFE-UrbanWind.PL w ramach programu priorytetowego LIFE na lata (2014-2020) LIFE Climate Change Mitigation, zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone i zrealizowane na podstawie konkursu ofert z uwzględnieniem zielonych zamówień, z zachowaniem wszelkich zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

1. PUBLIKACJA ZAPYTANIA:

Zapytanie ofertowe skierowane zostanie drogą mailową do wybranej grupy wykonawców wyłonionych na zasadzie preselekcji z ofert zamieszczonych w Internecie odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz wstępnych rozmów telefonicznych dot. Przedmiotu zamówienia.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie konkursowe z zachowaniem zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w programu priorytetowego LIFE na lata (2014-2020) oraz wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków przyjętych przez NFOŚiGW.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie konstrukcji, metodologii i kosztorysu badań opinii społecznej zgodnie z poniższymi założeniami:

3.1  Badania obejmować będą monitoring wpływu działań wykonywanych w ramach projektu „LIFE – UrbanWind.PL” na świadomość grup docelowych w zakresie:

 • postaw proekologicznych, z naciskiem na poziom wiedzy dot. OZE, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka jako OZE
 • wpływu działań człowieka na spowolnienie zmian klimatu
 • wiedzy na temat działania i możliwości wykorzystania pilotażowego urządzenia Urban Wind Power Station.

3.2. Grupy docelowe uznajemy jako:

 • małe i średnie przedsiębiorstwa na terenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego
 • samorządy każdego szczebla na trenie Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego
 • wiedzy na temat działania i możliwości wykorzystania pilotażowego urządzenia Urban Wind Power Station.

3.3. Badania przeprowadzone będą dwukrotnie:

 • przed etapem testowania i komunikowania rozwiązania projektowego
 • po etapie testowania i komunikowania rozwiązania projektowego

3.4. Każdy z etapów badania zakończony będzie przygotowaniem raportu.

4. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM :

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie pomiędzy Zamawiającym a Realizującym ofertę w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( zał 2)

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

6. KRYTERIA OCENY

 • Cena brutto 60pkt
  Liczbę punktów uzyskanych przez Zleceniobiorcę oblicza się wg wzoru:
  ▪ P = Cn / Cof b x 60, gdzie:
  • P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
  • Cn – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert
  (spełniających wszystkie wymogi)
  • Cof b. – cena brutto oferty badanej
  • 60 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium
 • Termin wykonania 20 pkt
  ▪ 20x (najkrótszy okres dostawy w dniach w badanej ofercie)
 • Doświadczenie w zakresie działań objętych zamówieniem 10 pkt.
  ▪ Ilość lat pracy na rynku badań – 5 pkt
  ▪ Ilość przeprowadzonych badań – 5 pkt.
 • Poszanowanie środowiska naturalnego przez wykonawcę 10pkt.
  Kryterium 0/1    TAK 10pkt    NIE-0pkt

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od upływu terminu składania oferty.
Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Realizującym ofertę który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem merytorycznym, zostanie zastosowane kryterium rozstrzygające, tj. wybór oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i klimat w rozumieniu nie 0/1 ale faktycznych działań (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu, stosowanie zielonych zachowań na co dzień etc.).

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY

 • Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
 • Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.)dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu
 • Zamawiający dopuszcza ofertę częściową ( na wybrane pozycje badań).
 • Oferty do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 • W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

8. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY

8.1 TERMIN składania oferty:

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby projektu wskazanej przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert tj. Warszawa , Wał Miedzeszyński 438/2 lub jej przekazanie drogą mailową na adres mailowy wskazany na górze oferty tj ecoforlife@n-s.pl

8.2 Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2019r. o godz. 16.

9. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY- POWIADOMIENIE OFERENTÓW

9.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty
9.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów
9.3 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.

10. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10.1 Podpisanie umowy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyboru Oferenta
10.2 Termin realizacji umowy zgodnie z terminem podanym w tym punkcie przez oferenta.

KONTAKT do ZAMAWIAJĄCEGO

Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udziela:
Anna Niewodzka: tel.: +48 692 440 085, e-mail: ecoforlife@n-s.pl

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy – link
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – link
Załącznik nr 3 Oświadczenie poszanowaniu środowiska naturalnego – link