MEMORANDUM TLENOWE: „Tlen atmosferyczny to dobro wspólne”

O2 MEMORANDUM TLENOWE

Tlen atmosferyczny – to dobro wspólne !

Rodzimy się, zaczynamy oddychać powietrzem i  traktujemy je nie jako nieodzowny i warunkujący nasze życie element ale jako oczywista, nieograniczona i wiecznie trwająca, trochę nieokreślona substancja, z której znaczenia nie zdajemy sobie sprawy, dopóki nie możemy złapać łyku czystego powietrza z jakiegoś powodu.

Powietrze ( i zawarty w nim tlen atmosferyczny ) jest najłatwiej dostępnym dobrem ze wszystkich dóbr na Ziemi.

Każdy sięga po nie kiedy tylko chce i każdy może w dowolny sposób i w dowolnych ilościach wykorzystywać powietrze (w tym tlen atmosferyczny) do celów komercyjnych bez żadnych konsekwencji i bez żadnej kontroli.

Wnoszę, aby skutecznie wprowadzić opłaty  za używanie dobra wspólnego, jakim jest powietrze,  w procesach o charakterze komercyjnym.

Większość decydentów tego świata rozumie potrzebę ochrony środowiska, na które składają się zasoby Ziemi; ziemia, woda i powietrze oraz  flora i fauna. Powstało szereg regulacji prawnych regulujących korzystanie z zasobów środowiska naturalnego i jego ochronę przed dewastacją przez komercyjne i często bezmyślne działania człowieka.

Wydaje się, że  normami i  „przepisami” najlepiej  jest chroniona woda, czego efektem jest chociażby pobieranie opłat za korzystanie z wód jak i za wytwarzanie ścieków.

W przypadku ziemi, której zasoby (poza surowcami kopalnymi)  jeszcze nadal powszechnie uważa się za nieograniczone,  wprowadzono  także opłaty za wykorzystanie zasobów naturalnych do celów przemysłowych (komercyjnych) oraz za wytwarzanie i składowanie odpadów.

Powietrze jest objęte ochroną ale tylko  w zakresie ograniczania jego zanieczyszczenia głównie gazami cieplarnianymi i pyłem jako skutek głównie  procesów spalania. Zanieczyszczania powietrza skutkuje zwykle karami lub opłatami administracyjnymi     ale tylko za emisję – głównie CO2.

Opłaty za wykorzystanie dóbr wspólnych (woda, ziemia/kopaliny)  pobierane są zwykle lokalnie przez poszczególne kraje.

„Wnoszę aby skutecznie wprowadzić opłaty  za używanie dobra wspólnego, jakim jest powietrze,  w procesach o charakterze komercyjnym.”

Ale powietrze, tak jak ziemia i woda, jest także dobrem wspólnym, którego wartościowym składnikiem jest tlen zużywany w procesach głównie spalania -dodatkowo skutkujących emisją szkodliwych gazów cieplarnianych.

Czyli „wielki przemysł” bierze w dowolny sposób powietrze (tlen) w ilościach jakie chce, wykorzystuje go jak chce i po przerobieniu wysyła go jako odpad zanieczyszczający atmosferę całej Ziemi.  Przyjęto się uważać, że wszystkie dobra znajdujące się  w granicach danego państwa należą do niego z powietrzem włącznie. O ile zasoby ziemi nie przemieszczają się, to woda już tak a powietrze nie zna granic w przemieszczaniu się.

Powietrze jest najlepszym przykładem dobra wspólnego na Ziemi, z którego wszyscy automatycznie i powszechnie korzystamy na równych prawach powszechnie                      i automatycznie zrozumiałych. Jako mieszkańcy Ziemi  uważamy, że powietrze jest należnym nam darem Natury czasami nawet zapominając, że stanowi jedną z podstaw warunkujących nasze życie.

Czy zatem możemy dalej akceptować sytuację i dopuścić żeby samozwańczy decy-denci  korzystali  dowolnie i swobodnie z powietrza wykorzystując go do własnych komercyjnych celów  a dodatkowo zepsute w ich procesach technologicznych powietrze rozsyłali nam do oddychania?

Wniesienie opłat za wykorzystanie dobra wspólnego jakim jest powietrze (głównie tlen) zdyscyplinuje jego obecnych i przyszłych przemysłowych użytkowników do traktowania powietrza jako cennego surowca, którego zasoby należą do wszystkich uczestników życia na Ziemi.

Opłaty przyczynią się także do wzrostu świadomości, że tzw. zasoby Ziemi to dobro wszystkich a wykorzystywanie ich do własnych, komercyjnych celów jako bezpłatnego surowca nie może być dowolne mimo, iż powietrze (tlen atmosferyczny)  są najłatwiej dostępnym dobrem ze wszystkich dóbr na Ziemi.

Nadszedł czas aby także powietrze (tlen atmosferyczny) traktować jako surowiec o charakterze  dobra wspólnego i jego wykorzystanie  do procesów biznesowych musi być objęte niezbędnymi, dodatkowymi regulacjami niezależnie od opłat z tytułu zanieczyszczeń atmosfery.

Opłaty wnoszone za zużycie powietrza (tlenu atmosferycznego) do komercyjnych procesów  przemysłowych będą głównie przeznaczone na:

 • odnowę obszarów leśnych i trawiastych, umożliwiając odbudowę terenów zielonych      i rozwój flory produkującej tlen,
 • przywracanie naruszonej równowagi biologicznej,
 • pozyskiwanie wody pitnej  ( głównie z zasolonych wód mórz i oceanów) jako głównego surowca do rozwoju flory i fauny,

Wnoszę, aby skutecznie wprowadzić opłaty  za używanie dobra wspólnego, jakim jest powietrze,  w procesach o charakterze komercyjnym.

 • rozwoju technologii związanych z zielonym wodorem jako magazynu energii i surowca energetycznego.

MEMORANDUM TLENOWE ma być podstawą do dyskusji na ten temat,  stworzenie Międzynarodowego Centrum Tlenu Atmosferycznego i opracowanie regulacji prawnych do stosowania przez wszystkie kraje na świecie w zakresie wykorzystania powietrza do procesów komercyjnych.

Zadania dla Międzynarodowego Centrum Tlenu Atmosferycznego to m.in.:

 1. Stworzenie listy procesów technologicznych, w których zużywa się powietrze (tlen  atmosferyczny) w efekcie których powstają gazy cieplarniane i inne formy zanieczyszczenia atmosfery,
 2. Stworzenie systemu koordynacyjnego działania w zakresie normalizacji  zużycia powietrza (tlenu atmosferycznego) w procesach wymienionych w pkt. 1
 3. Stworzenie struktur i wytycznych do tworzenia krajowych Centrów Tlenu Atmosferycznego
 4. Opracowania zasad wyznaczania i pobierania opłat oraz gromadzenia środków i ich dystrybucji a także systemu kontroli i kar,
 5. Opracowanie  regulaminów funkcjonowania Centrum i wszystkich działań przypisanych do Centrum
 6. Opracowanie listy działań objętych finansowaniem Centrum ze środków pozyskanych z nałożonych opłat i grantów.
 7. Opracowanie innych dokumentów i zasad działania powołanych struktur w zależności od potrzeb.

TLEN  atmosferyczny  nie może być dowolnie, bez ograniczeń i bez żadnych konsekwencji wykorzystywanym surowcem w procesach komercyjnych.

Jerzy Czaplejewicz

Pobierz Memorandum