Zamawiający:
Nazwa firmy: Fundacja Wspierania Ekologii Eco For Life

Adres: ul. Ogórkowa 63A, 04-998 Warszawa

NIP: 9522130634
REGON: 147327780
Mail: ecoforlife@n-s.pl
Adres składania ofert i realizacji zamówienia:
ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 /I/ L-UW.PL/ Dz.A4, C1, D3/ F4c/2019

Zamawiający realizując projekt LIFE- UrbanWind PL. w ramach programu priorytetowgo LIFE na lata (2014-2020) LIFE Climate Change Mitigation zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego. Zapytanie ofertowe zostanie przeprowadzone i zrealizowane na podstawie konkursu ofert z uwzględnieniem zielonych zamówień, .z zachowaniem wszelkich zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji.

1. PUBLIKACJA ZAPYTANIA:

Zapytanie ofertowe zawieszone na portalu www.urbanwind.pl skierowane zostanie również drogą mailową do wybranej grupy dystrybutorów wyłonionych na zasadzie preselekcji z ofert zamieszczonych w internecie odpowiadających przedmiotowi zamówienia:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie konkursowe z zachowaniem zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w programu priorytetowgo LIFE na lata (2014-2020) oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków przyjętych przez NFOŚIGW.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wybór oferty na zakup (lub użyczenia/wynajmu na 30 miesięcy ):

 • 5 terenowych stacji monitorowania, w tym
  – 4 stacje stacjonarne przewoźne ( przemieszczane w trakcie projektu) oraz
  – 1 mobilnej, ręcznej (terenowej stacji monitorowania
 • 1 stacjonarnej stacji bazowej wraz z oprogramowaniem umożliwiającej zbieranie, archiwizację i przetwarzanie danych środowiskowych

3.1.1..Przenośne stacje monitorujące mają monitorować 6 parametrów z częstotliwością pomiaru raz na minutę (z możliwością rozbudowy o nowe kanały pomiarowe) wyposażonych w lokalny bufor pamięci nieulotnej dla przechowywania danych pomiarowych. Stacje mają dokonywać pomiaru:

 • Prędkości strumienia powietrza
 • Kierunku strumienia powietrza
 • Wilgotności powietrza
 • Temperatury powietrza
 • Napięcia na zaciskach generatora prądu
 • Wartość wytworzonego prądu
  Zasilanie
  – 1 stacja akumulatorowe12 V DC
  – 4 stacje 240 V 50 Hz/AC i/
  Możliwość transmisji danych GSM ( transmisja GPRS + SMS)
  Każda stacja zabudowana w hermetycznej obudowie

3.1.2. STACJA BAZOWA

3.1.2.a.Serwer do zabudowy w szafie RAC’K wraz z modułem transmisji danych w GSM,

3.1.2.b . Program (oprogramowanie) obsługi stacji bazowej umożliwiający obsługę minimum 4- -5 terenowych stacji monitorowania pod systemem Windows wraz z tym
systemem. Oprogramowanie obsługi stacji bazowej ma umożliwić

 • Stały podgląd wszystkich stacji monitorowania (terminali) oraz mierzonych parametrów w trybie on-line
 • Archiwizowanie danych stacji pomiarowych
 • Tworzenie zestawień, statystyk, analiz
 • Wykonywanie wykresów i przekrojów
 • Eksport danych do systemu Exel,
 • Archiwizowanie oraz dalsze przetwarzanie zgodnie z potrzebami.

3.1.3 Obsługa serwisowa terenowych stacji monitorowania i stacji bazowych wraz z przeniesieniem stacji terenowych ( minimum 4 razy w ciągu 30 miesięcy) na terenie
kraju. Dopuszcza się ofertę częściową (zgodnie z pkt 3.1.1. i 3.1.2 tj. na stacje terenowe i bazowe , w każdym przypadku oferta musi obejmować pkt 3.1.3.

4. WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM:

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązanie pomiędzy Zamawiającym a Realizującym ofertę w szczególności poprzez:

 • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;pozostawanie z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym ( zał 2)

5. KRYTERIA OCENY OFERT

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

6. KRYTERIA OCENY

 • Cena brutto 60pkt
  – Liczbę punktów uzyskanych przez Zleceniobiorcę oblicza się wg wzoru:
  ▪ P = Cn / Cof b x 60, gdzie:
 • P – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę
 • Cn – najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
 • Cof b. – cena brutto oferty badanej\
 • 60 – maksymalna liczba punktów przyznawana w kryterium
 • Okres gwarancji 10 pkt
  10x (okres gwarancji w miesiącach w badanej ofercie)/(najdłuższy okres gwarancji w miesiącach )
  Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach oznacza najdłuższy okres gwarancji w miesiącach określony w ofertach złożonych przez Oferentów i niepodlegających odrzuceniu.
 • Termin dostawy 10 pkt
  10x( najkrótszy okres dostawy w dniach w badanej ofercie)
 • Poszanowanie środowiska naturalnego przez producenta 10pkt
  Kryterium 0/1 TAK 10pkt NIE-0pkt
 • Poszanowanie środowiska naturalnego przez dystrybutora 10pkt.
  Kryterium 0/1 TAK 10pkt NIE-0pkt

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzone w terminie 7 dni od upływu terminu składania oferty.
Zamawiający podpisze umowę o udzielenie zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z realizujacym ofertę który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w ramach niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający będzie rozstrzygał pomiędzy kilkoma ofertami najkorzystniejszymi pod względem merytorycznym, zostanie zastosowane kryterium rozstrzygające, tj. wybór oferty najbardziej korzystnej z punktu widzenia oddziaływania na środowisko i klimat w rozumieniu nie 0/1 ale faktycznych działań (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu, stosowanie zielonych zachowań na co dzień etc.).

7. PRZYGOTOWANIE OFERTY

 • Oferta powinna być przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosić się do przedmiotu zamówienia.
 • Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami
  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr16, poz. 93 ze zm.)dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu
 • Zamawiający dopuszcza ofertę częściową ( na wybrane pozycje sprzętu)
 • Oferty do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 • W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.

8. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY. WYBÓR OFERTY

8.1 TERMIN składania oferty:

Za termin dostarczenia oferty uznaje się termin wpływu oferty do siedziby projektu wskazanej przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert tj. Warszawa , Wał Miedzeszyński 438/2 lub jej przekazanie drogą mailową na adres mailowy wskazany na górze oferty tj ecoforlife@n-s.pl

8.2 Termin składania ofert upływa w dniu 15.04.2019r. o godz. 16.

9. SPOSÓB I TERMIN WYBORU OFERTY- POWIADOMIENIE OFERENTÓW

9.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny oferty

9.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów

9.3 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert.

10. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

10.1 Podpisanie umowy w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyboru Oferenta

10.2 Termin realizacji umowy zgodnie z terminem podanym w tym punkcie przez oferenta.

KONTAKT do ZAMAWIAJĄCEGO
Wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego udziela: Anna Łasica-Czaplejewicz: tel.: +48 731 747 077, e-mail: ecoforlife@n-s.pl

Wykaz załączników:
Załącznik nr 1. Formularz Ofertowy – link
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – link
Załącznik nr 3 Oświadczenie poszanowaniu środowiska naturalnego – link